Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 24C: HCV (+) HASTALARDA

August 2, 2017

HEMODİYALİZ MAKİNELERİ AYRILMALIDIR

Hemodiyaliz popülasyonunda hepatit B virus (HBV) ve hepatit C virus (HCV) infeksiyonları önemli morbidite ve mortalite nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle diyalizdeki yaşam süresinin uzadığı günümüz koşullarında bu viruslara bağlı olarak gelişebilecek kronik karaciğer hastalıkları olasılığı artmaktadır. Ayrıca günümüzde en seçkin renal replasman tedavisi olarak kabul edilen renal transplantasyon şansı da bu virusların yol açtığı infeksiyonlar nedeni ile ertelenmekte ya da ortadan kalkmaktadır. Örneğin İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi’ne canlı donörden renal transplantasyon yaptırmak için başvuran 140 hastadan 32’si (% 22.8) halen HBV ya da HCV’na bağlı karaciğer sorunları nedeni ile tetkik ve tedavi edilmektedir.

Bu denli önemli sorunlar yaratabilecek bu viruslarla etkin şekilde mücadele edilmesi zorunludur. Bu mücadelenin ilk basamağını da insidans ve prevalansın oldukça yüksek olduğu bilinen hemodiyaliz ünitelerindeki seronegatif hastalara bulaşmanın önlenmesi oluşturmalıdır. Virusların bulaşmalarının daha çok ünite içinde olduğuna inanılmakta ve bu nedenle ünite içindeki önlemlerin önemi ağırlık kazanmaktadır. Virusların bulaşma yolları Tablo 1’de özetlenmiştir.

Nozokomiyal bulaşmanın önemini ve kanıtlarını ortaya koyan çeşitli çalışmalar yayınlanmıştır. Nozokomiyal bulaşmanın kanıtları şu şekilde sıralanabilir;

1.Ev hemodiyalizi ve sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalarındaki düşük prevalans
2.Hemodiyaliz ünitelerindeki prevalansa koşut olarak infeksiyon riskinin artması
3.Aynı hemodiyaliz ünitesindeki HCV türleri arasındaki homojenlik

Tablo 1. Hemodiyaliz hastalarında HBV ve HCV bulaşma yolları

1.Kan ve kan ürünü transfüzyonları
2.Nozokomiyal bulaşma
Sık medikal tetkik gereksinimi (endoskopik tetkikler, cerrahi girişimler) Hemodiyaliz ünitesinden (hemodiyaliz personeli eli ile, hemodiyaliz makinesinden)
4.Serokonversiyon oranlarının anti-HCV (+) hastalara yakın hemodiyaliz makinelerinde hemodiyalize alınan hastalarda daha yüksek oluşu
5.İzole oda ve makine kullanılan ünitelerde düşük insidanslara rastlanması

Hemodiyaliz hastalarındaki HBV ve HCV seroprevalansını azaltmak amacı ile HBV’na karşı hastaların aşılanmaları, HBV ve HCV seropozitif hastaların makinelerinin ve odalarının ayrılması, bu hastalarla ilgilenen personelin ayrılması gibi değişik önlemler alınmaya çalışılmıştır. Ancak henüz herkes tarafından kabul gören, klasikleşmiş bir protokol yerleşmemiştir. Bu nedenle her hemodiyaliz merkezi kendi deneyim ve inancına göre bir politika izlemektedir.

Hepatit virusları ile mücadelede HBV ve HCV’nu ayrı olarak incelemekte fayda vardır. Çünkü HBV’nun infektivitesi HCV’ndan kıyaslanamayacak kadar fazladır. Bu nedenle HBV seropozitif hastaların makinelerinin ayrılması hemen hemen tüm merkezler tarafından kabul görmektedir. Gerek bu önlemlerin gerekse HBV’na karşı aşılamanın yaygınlaşması ile HBV sorunu günümüzde oldukça azalmıştır. HCV seropozifliğinde de kısmen düşmeler olmakla birlikte sorun önemini korumaktadır.

Hemodiyaliz hastalarında her iki virusun sıklığının azalmasındaki etkenler Tablo 2’de gösterilmiştir.

Genel olarak dünyada