Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

KONU 03: DİYALİZ YETERLİLİĞİ

Genel Prensip: Daha çok HD daha iyidir. Ancak HD dozu, hasta ve sağlayıcının kabul ettiği ve uygulayabildiği minimum dozdur. Zaman ve maliyet esastır.


Yeterli Diyaliz


+ Üremik semptomların görülmediği, + Biyokimyasal parametrelerin kontrol altında olduğu, + Hastanın kendisini iyi hissettiği diyalizdir.

Diyaliz Yetersizliğinin Nedenleri:


1. Kan akımının pompa hızından düşük olması - Yüksek venöz basınç - Yüksek negatif arteriyel basınç - Zayıf giriş yolu - Kötü yerleştirilen iğne 2. Resirkülasyon 3. Diyalizörde pıhtılaşma 4. Yanlış diyalizör seçimi 5. Tedavi süresinin azlığı (hasta uyumsuzluğu, kesintiler) 6. Kan örneklerinin yanlış zamanda alınmasıHEMODİYALİZ YETERLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER

SEANS SAYISI


+ Belirgin residüel fonksiyonu olan ufak yapılı hastalar hariç, haftada 2 seans HD yeterli olmaz, en az haftada 3 seans HD uygulamak gerekir + Haftada 2 seans HD uygulanacaksa, hedeflenen Kt/V = 1,6 – 1,8 olmalıdır. Haftada 3 seans HD uygulanacaksa hedeflenen Kt/V = 1,2 – 1,4 olmalıdır.


SEANS SÜRESİ


+ Hedeflenen Kt/V oranına göre HD süresi belirlenir. + Uygulanan diyaliz dozunu arttırmanın en iyi yolu süreyi uzatmaktır. Ancak hasta ve personel buna karşı çıkar. + Uzun süren seanslar daha iyi kan basıncı kontrolü, kuru ağırlık ve büyük molekül klirensi sağlar. + HD süresinin artması morbidite ve mortaliteyi azaltır.


DİYALİZÖR KoA’sı


+ Diyalizörün KoA değeri arttıkça üre klirensi de artar. + Yüksek KoA’lı diyalizörler daha pahalıdır. + Özellikle iri yapılı hastalara yüksek KoA’lı ( > 700 ) diyalizörler kullanılmalıdır.


DİYALİZÖR MEMBRANI


+ Sentetik memranlar daha biyouyumludur. + Membranlar, özellikle büyük molekül ağırlıklı solütlerin klirensini etkileyen farklı geçirgenlik özelliklerine sahiptir. + Kuf değeri 6,0’dan büyük membranların kullanılabilmesi için UF kontrol cihazı olan hemodiyaliz makinelerine sahip olmak gerekir. UF kontrol cihazı yoksa daha düşük Kuf değerli diyalizörler tercih edilir.


KAN AKIMI


+ Kan akımı tercihen 300-400 ml/dk, en az 250 ml/dk olmalıdır. + Yüksek KoA’lı diyalizör kullanımında kan akımı 350-450 ml/dk olmalıdır. + Yüksek kan akımında daha büyük iğneler (14-15 gauge) ve daha kısa setler kullanılmalıdır.


UF HIZI


+ Her bir diyaliz seansında en fazla 4 L su uzaklaştırılmalıdır. + Hasta, interdiyalitik dönemde en fazla 2-3 kg almalıdır. + Kuru ağırlık çok sık değerlendirilmelidir. + UF, seansın ilk iki saatinde daha fazla olmalı, sonlara doğru yavaşlatılmalı ve durdurulmalıdır.


DİYALİZAT


+ Genelde diyalizat akım hızı 500 ml/dk olarak ayarlanır. + Yüksek KoA’lı diyalizörler (high flux) kullanılıyorsa 800 ml/dk akım hızında olmalıdır. + Bikarbonatlı solüsyonlar tercih edilir. Bikarbonat: Diyaliz sonrası bikarbonat konsantrasyonu 20-23 mEq/L olacak şekilde ayarlanır. Potasyum: Hastanın diyaliz öncesi plazma Potasyum değeri 4,5’in altında değil ve hasta Digital kulanmıyorsa, rutin diyalizat K değeri 2 mEq/L olmalıdır. Bahsedilen durumlar varsa K değeri 3 mEq/L olmalıdır. Sodyum: Standart diyalizat Na değeri 135-145 mEq/L olmalıdır. 135 mEq/L altında olursa hipotansiyon ve kramplar, 145 mEq/L üzerinde olursa susama hissi ve kilo alımında artış yapar. Dextroz: Tüm hastalar için rutin olarak 200 mg/dL dextroz ilavesi yapılır. Bu, hipoglisemi insidansını azaltır. Kalsiyum: Standart olarak 2,5-3,5 mEq/L bulunur. Ca içermeyen reçine bazlı Fosfor bağlayıcılar kullanan hastalarda 3,5 mEq/L Ca içeren diyalizat kullanılır. Magnezyum: 0,5-1,0 mEq/L arasında olmalıdır.


ANTİKOAGULASYON


+ Başlangıçta bolus, sonra yavaş infüzyon şeklinde olması önerilir. + Heparin yada düşük molekül ağırlıklı antikoagulanlar kullanılır.


ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ


+ UF sırasında hipotansiyonu önlemek için, HD günlerinde kısa etkili ilaç dozları atlanmalıdır.


KURU AĞIRLIK


+ HD sırasında sıvı uzaklaştırmada hedef olarak kuru ağırlık kullanılır. + Kuru ağırlık, normal sıvı dengesinde olan, ödemi olmayan, aşırı interstisyel yada intravasküler sıvısı olmayan hastanın vücut ağırlığıdır. + Klinik olarak hipotansiyon ve diyaliz içi semptomları oluşturmayan, tolere edilebilen minimum hasta ağırlığıdır. + Genelde deneme-yanılma yoluyla, hipotansiyon, aşikar sıvı yükü ve hipertansiyon ile tahmini olarak hesaplanır. + Kuru ağırlık iki haftada bir yeniden değerlendirilmelidir. + Klinik değerlendirme; - Kilo alma; iyi beslenme ve kas kütlesi artışı yada artmış sıvı yüküne bağlı olabilir. - Hipotansiyon; aşırı UF nedeniyle olabileceği gibi, çok hızlı UF yapılmasından da kaynaklanabilir. - Beslenme yetersizliği; ödem olmaksızın su ve tuz yükü olması önemli problemler oluşturur. + Kuru ağırlık uzun süre yanlış değerlendirilirse kalıcı sıvı yükü oluşabilir. Sol ventrikül hipertrofisi, hipertansiyon, kardiyovasküler nedenli mortalitelerde artış ortaya çıkar. HD hastası hipertansiyonunda % 80 neden kronik hipervolemidir. Uzun ve yavaş diyaliz daha iyi volüm kontrolü sağlar. + Kuru ağırlık ölçüm teknikleri; Serum ANP: Sıvı fazlalığında artış gösterir. Vena Cava çapı: Sıvı fazlalığında artış gösterir. Biyoempedans (Tayf analizi): Ekstrasellüler ve intrasellüler sıvıyı ayrı ayrı hesaplar ve oranlar. Kan Volümü İzlemi: Htc ve kan proteinleri artışı, kan volümü ile ters orantılıdır.


KAN ALMA TEKNİĞİ